Adatkezelési tájékoztató – Üzleti tevékenység

Budapest, 2022. január 2.

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az ESTON International Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) üzleti tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerinti adatkezeléseket végzi. Az Adatkezelő ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Adatkezelő adatai

Cégnév: ESTON International Kft.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 5. em.

Telefonszám: +36 1 877 1000

Elektronikus levélcím: info@eston.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Fogalom meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá Személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

érintett: bármely meghatározott, Személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – beazonosítható természetes személy;

érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Személyes adatok:

 

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; jogszabály szerint nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további Adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

 1. az Adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

 1. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az Adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

 1. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a Személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a Személyes adatok kezelésére a jogszabálynak megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

 1. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a Személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Érintettek köre

Ingatlanközvetítés és értékbecslés jogi személy ügyfelek kapcsolattartói
Property management jogi személy ügyfelek kapcsolattartói,  Adatkezelő által megbízott egyéni vállalkozók
Project management és marketing tevékenység jogi személy ügyfelek kapcsolattartói, Adatkezelő által megbízott egyéni vállalkozók

 

A kezelt Személyes adatok köre

Jogi személy ügyfelek kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai:

családi és utónév

telefonszám

emailcím

Adatkezelő által megbízott egyéni vállalkozók vállalkozási /megbízási szerződésben szereplő azonosító, elérhetőségi és a fizetéssel kapcsolatos adatai:

Teljes név, Születési név, Születési hely és idő,

Állampolgárság, Anyja neve,

Azonosító okmány típusa, száma,

Vállalkozói igazolvány száma,

Lakcím, Tartózkodási hely,

Telefonszám, emailcím

Bankszámlaszám

 

BISNODE Magyarország Kft (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) által értékesített Személyes adatok:

családi és utónév

telefonszám

emailcím

 

Az Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, kapcsolattartók esetén az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, mellyel kapcsolatban Adatkezelő előzetesen elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, mely jelen Szabályzat mellékletekét képezi. A BISNODE Magyarország Kft (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) által értékesített Személyes adatok esetében az Érintett az adatkezeléshez, valamint adatai értékesítéséhez hozzájárulását a BISNODE Magyarország Kft  részére adja meg.

Az Adatkezelés célja:

Adatkezelő szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése.

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Eltérő rendelkezés hiányában Adatkezelő az adatokat a jogviszony megszűnéséig kezeli, kivéve ha az érintett hozzájárult ahhoz, hogy az Adatkezelő adatait a jogviszony megszűnését követően is kezelje. Az adatok törlésénél Adatkezelő figyelembe veszi a számviteli, adózási, valamint az irattározásra vonatkozó jogszabályok előírásait is.   

Az adatok címzettje, az adatokhoz való hozzáférés, Adattovábbítás és az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A Személyes adatokat az Adatkezelő vezérigazgatója és az üzleti kapcsolattartást, back office tevékenységet végző munkatársak kezelhetik, a fenti alapelvek betartásával.

Az Adatkezelő (és amennyiben van, az Adatfeldolgozó) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

 1. a Személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

 1. a Személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

 1. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a Személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 

 1. az Adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 1. A hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;

 

 1. A helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;

 

 1. A törléshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó Személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén;

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog: ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó Személyes adatokra mutató linkek vagy e Személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését;

 

 1. Az Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;
 • az Adatkezelés jogellenes, és az Érintett az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben;

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

 

 1. A tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is;

 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: ha a Személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó Személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a Személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők;

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált Adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené;

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén a fenti határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Érintett tájékoztatása az Adatvédelmi incidensről

 

Ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az Adatvédelmi incidensről.

 

Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az Adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az Adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az Adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az Adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a Személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az Adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidensek bejelentése a hatóságnak

Az Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az Adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Az Érintettek jogérvényesítési lehetőségei

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.

Kapcsolódó belső szabályzatok:

 

 • Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

Irányadó jogszabályok:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT AZ ESTON INTERNATIONAL KFT. JOGI SZEMÉLY ÜZLETI PARTNEREINEK ALKALMAZÁSÁBAN ÁLLÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (KAPCSOLATTARTÓK), VALAMINT AZ EGYÉNI VÁLLAKOZÓK ADATAINAK JOGSZERŰ KEZELÉSÉHEZ

 

Az ESTON International Kft. (továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) számos üzleti partnerrel rendelkezik, akik túlnyomórészt jogi személyek, esetlegesen egyéni vállalkozók is lehetnek. Ezen partnerek túlnyomó többségével az Adatkezelő üzleti kapcsolata folyamatos, állandó jellegű vagy legalábbis tartós jogviszony.

 1. A Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke/az adatkezelés célja, az érintett természetes személyek és adatok köre

Az Adatkezelőnek az üzleti partnereivel történő folyamatos kapcsolattartás, a szerződések megkötése, teljesítése, a szerződések megkötését követően a Ptk. 6:62 §-ában rögzített együttműködési és tájékoztatási kötelezettség betartása és ezzel a szerződésszegés, vagy éppen a szerződéses késedelem elkerülése okán –az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: Rendelet/GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján – jogos érdeke fűződik a jogi személy és egyéni vállalkozó üzleti partnereinél a kapcsolattartóként kijelölt természetes személyeknek, bizonyos konkrétan meghatározott személyes adatainak a kezeléséhez.

Ezzel egyidejűleg ugyanakkor az Adatkezelő fentebb hivatkozott jogos érdekeivel megegyező okokból a kapcsolattartó érintett természetes személy és/vagy annak munkáltatója számára is ugyanilyen fontos (az ő érdekét is ugyanolyan mértékben szolgálja), hogy az Adatkezelőtől időben értesüljön, vagy éppen az Adatkezelőt időben értesíthesse az ő szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez szükséges körülmények változásáról, ehhez pedig elengedhetetlen és nélkülözhetetlen, hogy az Adatkezelő a kapcsolattartó személyek bizonyos személyes adatait megismerje és kezelje.

Ezen elérhetőségek ismerete nélkül az üzleti jogviszony folyamatos fenntartásához szükséges kapcsolattartás, továbbá az azt érintő egyéb lényeges tudnivalók, információk időben történő közlése teljességgel ellehetetlenülne.

Az érdekmérlegelési teszttel érintett személyes adatok köre a következő:

 • az érintett neve,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe és
 • esetlegesen (jellemzően egyéni vállalkozók esetén) az érintett lakcíme.

Az üzleti életben számos esetben fordul(hat) elő, hogy a szerződés teljesítését annak megkötését követően olyan – előre nem látható és tervezhető – körülmény érinti, vagy veszélyezteti, amely miatt az Adatkezelőnek az érintett üzleti partnernél kijelölt kapcsolattartó személlyel haladéktalanul (pl. rövid úton telefonon, vagy e-mailben) egyeztetnie szükséges.

Azoknál az egyéni vállalkozóknál, ahol a lakhely és a székhely azonos postai címre van bejelentve, ott a szerződések és egyéb üzleti iratok papír alapú megküldéséhez ugyancsak nélkülözhetetlen az érintett kapcsolattartó személy lakcímének a kezelése is.

Amennyiben az Adatkezelő ezeket a személyes adatokat a vele üzleti kapcsolatban álló partnerek természetes személy kapcsolattartói részéről nem kezelné, abban az esetben az Adatkezelő a fentiekben felsorolt célokat, szerződéses kötelezettségeit és jogos érdekeit nem lenne képes megvalósítani.

Mindezen tények alapján megállapítható, hogy az érintett kapcsolattartó személyek fentiekben felsorolt személyes adatainak kezelése feltétlenül szükséges, ezen személyes adatok kezelése helyett nem létezik olyan más módszer, vagy alternatív megoldás, amelynek révén az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok ezen személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének .

 1. Az érintettek érdekei, elvárásai, alapjogok

Az Adatkezelő fentiekben részletesen megindokolt jogos érdekei mellett az érintettnek az Alaptörvény 6. cikk (2) bekezdése alapján joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR 1. cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy a Rendelet védi a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait.

Az érintett jogi személy üzleti partnereknél és egyéni vállalkozóknál kapcsolattartásra kijelölt természetes személynek a fentiek szerint védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy:

 • információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák,
 • az Adatkezelő az adatait csak a szükséges ideig tárolja, az Adatkezelő által megismert adatai sorsát nyomon követhesse, saját maga rendelkezhessen az adatai felett,
 • a megszerzett adatokat az Adatkezelő a fentiekben feltüntetett céltól eltérő célra – pl. más adatokkal való összekapcsolásra – ne használja, azokat az érintett előtt nem ismert harmadik személy részére ne továbbítsa, azokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhessen hozzá,
 • amennyiben az adatkezelési cél megszűnt, az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törölje,
 • az Adatkezelő az adatokat szükség esetén haladéktalanul helyesbítse,
 • az Adatkezelő a személyes adatai biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre ,
 • az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhessen személyes adatai kezelésével kapcsolatban, valamint tiltakozhasson személyes adatai kezelése ellen továbbá kérhesse azok törlését, helyesbítését.

III. A kezelt adatok időtartama

Az Adatkezelő az I. pont alatt meghatározott kapcsolattartó személy személyes adatait főszabály szerint addig kezeli, amíg az adott üzleti partnerrel fennálló üzleti kapcsolata meg nem szűnik, vagy az adott üzleti partnernél a kapcsolattartó személyében változás nem következik be.

Amennyiben esetlegesen az adott üzleti partnerrel kötött szerződésből, a szerződés teljesítése során, a fennálló üzleti kapcsolat alatt jogvita támad, az Adatkezelőnek bizonyítania kell tudnia az adott jogvita elbírálásánál, hogy szerződésszerűen járt el a szerződés létrehozása, teljesítése, vagy éppen az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének teljesítése során.

 

Ehhez nélkülözhetetlen, hogy az Adatkezelő rendelkezzen azokkal az információkkal, okiratokkal, adatokkal, bizonyítékokkal, amelyek révén szerződésszerű magatartása igazolható. Ezek az információk, okiratok, adatok szükségszerűen tartalmazhatják – adott esetben legalább részben – az érintett üzleti partnernél kijelölt természetes személy kapcsolattartó I. pont alatt felsorolt személyes adatait. Ezekben a jogvitával érintett esetekben az Adatkezelő I. pont alatt meghatározott kapcsolattartó személy személyes adatait, az érintett üzleti partnerrel fennálló jogvita lezárultáig, vagy a Ptk.6:22 §-ában meghatározott általános elévülési időnek megfelelően a követelés esedékessé válásától számított 5 évig kezeli.

Amennyiben az adott okirat esetében jogszabály hosszabb időtartamot határoz meg: ilyen pl. számlák és egyéb bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, amely nyolc éves időtartamot ír elő, abban az esetben az adott jogszabályban meghatározott időtartamig őrzi és kezeli az adatot az Adatkezelő.

 1. Biztosítékok

Az Adatkezelő számos –az alábbiakban felsorolt – biztosítékot, adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedést nyújt az érintett személyek számára annak érdekében, hogy az okozott érdeksérelmet a lehető legkisebb mértékűre csökkentse:

 • Adatkezelő az érintett személyt az I. pontban nevezett adatai kezeléséről az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat és tájékoztató útján tájékoztatja, amely a www.eston.hu oldalon elérhető.
 • A jogi személy szerződő fél, szervezet esetén elvárható, hogy tájékoztassák a kapcsolattartóként feltüntetett munkavállalóikat, megbízottaikat, hogy kapcsolattartói adataikat az Adatkezelőnek továbbították, valamint az irányadó adatvédelmi rendelkezésekről.
 • Adatkezelő a www.eston.hu oldalon közzéteszi jelen érdekmérlegelési teszt eredményét is.
 • Az érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelőtől független szakemberek készítették.
 • Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet 2 évente felülvizsgálja és szükség szerint kiegészíti, korrigálja, ill. további garanciákat vezet be.
 • Az Adatkezelő biztosítja, hogy a megszerzett adatokat a fentiekben feltüntetett céltól eltérő célra – pl. más adatokkal való összekapcsolásra – ne használják, azokat az érintett előtt nem ismert harmadik személy részére ne továbbítsák, azokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhessen hozzá.
 • Az adatok törlése haladéktalanul megtörténik a fentiekben meghatározott törlési, illetve elévülési határidő letelte után.
 • Az érdekmérlegelési teszttel érintett adatokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhet hozzá, ezeket az adatokat az Adatkezelő csak a feladat ellátásához szükséges munkavállalók és megbízottak részére teszi hozzáférhetővé, más személy részére sem belföldre, sem külföldre nem továbbítja, más adatokkal és nyilvántartásokkal össze nem kapcsolja, azokkal profilalkotást, automatizált döntéshozatalt nem végez, nem vesz igénybe, a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az adatok védelme érdekében meghozta.
 • Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat és tájékoztató révén az érintett – az érdekmérlegelési teszt eredményén kívül – tájékoztatást szerezhet az Adatkezelő adatvédelmi portfóliójáról, az Adatkezelő részéről végrehajtott konkrét adatbiztonsági intézkedésekről és az Adatkezelővel kapcsolatban álló azon adatfeldolgozó(k) személyéről, akik jogosultak az ő személyes adatainak megismerésére, feldolgozására.
 • Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó révén feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, amely tájékoztatást az Adatkezelő a GDPR 12. cikk (3) bekezdésében rögzített 1 hónapos időtartamon belül biztosítja az érintettnek.
 • Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adatok hibásak, a valóságnak nem felelnek meg, vagy tévesek, az érintettek kérhetik azok helyesbítését.
 • Az érintettek bármikor gyakorolhatják a GDPR-ben biztosított jogaikat (hozzáférés joga, helyesbítés és törlés joga, adatkezelés korlátozása, tiltakozás joga bővebben a Szabályzat XI. pontjában) Az Adatkezelő ezen kérelmeket megvizsgálja és a fentebb említett 1 hónapon belül tájékoztatja az érintetteket, hogy kérésük teljesíthető-e. Amennyiben nem, az Adatkezelő közli az elutasítás jogi és ténybeli indokait, okait.
 1. Az Adatkezelő jogos érdekének és az érintettek érdekeinek összevetése, az érdekmérlegelési teszt eredménye

Az érintett természetes személyek I. pont alatt felsorolt személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelőnek az érdekmérlegelési tesztben fentebb kifejtettek szerint lényeges és egyértelmű jogos érdeke fűződik. Emellett az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésére olyan más eszköz, alternatív megoldás, amelynek révén ezen személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok.

Az érintett személyeknek ugyancsak jelentős érdekük fűződik információs önrendelkezési joguk gyakorlásához, magánszférájuk és ezen belül az I. pont alatt felsorolt személyes adataik védelméhez. A Társaság megítélése szerint ugyanakkor az érintett természetes személyek I. pont alatt felsorolt adatainak kezelése, azok Adatkezelő általi megismerése nem okoz részükre nagyfokú sérelmet, amellett, hogy az adatkezelés a kapcsolattartó érintett természetes személy és/vagy annak munkáltatója számára is ugyanilyen fontos, az ő érdeküket is ugyanolyan mértékben szolgálja.

Az érintettek az Adatkezelő által folytatott adatkezelés révén nem szembesülnek sem visszafordíthatatlan következményekkel, sem olyanokkal, amelyeket ne tudnának leküzdeni. Az adatkezelés lehetséges kockázatai következményeit illetően nem fenyegeti az érintetteket olyan veszély, amely az életüket veszélyeztetné, részükre jogosulatlan elbocsátást, vagy pénzügyi nehézséget eredményezne.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye ennek megfelelően az, hogy az Adatkezelőnek az érintett természetes személy kapcsolattartók I. pontban felsorolt személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett személyes adatai védelméhez fűződő érdekeivel szemben. Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja fennáll, az adatkezelés szükséges és arányos, mivel nincs olyan más módszer, megoldás, amelynek eredményeképp az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok az I. pont alatt nevezett személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének. Az Adatkezelő által meghozott biztosítékok, adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések pedig az érintett személyeknek okozott érdeksérelmet minimálisra csökkentik. Bár az adatkezelés esetlegesen korlátozhatja az érintett személyes adataival való önrendelkezés jogát, ez a jog azonban nem jelent abszolút, korlátozhatatlan jogosultságot, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az érintettek vonatkozásában.

Írja be a keresendő kifejezést.

Shopping Cart